„Агромакс“ е компанија која е основана во 2014 година. Се на наоѓа на влезот во Берово на улица Маршал Тито. Главна дејност на компанијата е сушење на овошје и зеленчук но исто така функционира и одделот за откуп кој во иднина ќе се надополни со ладилници и комори за замрзнување. Во склоп на „Агромакс“ функционира сушара, магацински простор, паркинг, дворно место и стотина кавдрати канцелариски простор. Нашето мото е да просиведуваме сушени происводи без конзерванси, без вештачки бои и шеќери но исто така вршиме и услужно сушење на производи за други партнери.


наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

наслов
текст ....

Контакт
Адреса: ул. Маршал Тито бр. 15, Берово, Македонија
Е-mail: agromax.be@gmail.com
Веб: www.agromax.mk
С-ка: 000240210100530673 Балканска банка А.Д. Скопје
ЕДБ: 4001014503766

адреса: АГРО МАКС ДООЕЛ Берово, ул. Маршал Тито бр.15 Берово Р. Македонија        e-mail: agromax.be@gmail.com